Eşitlik Mücadelesinde
98. Yıl

Şubelerimize Duyurulur...


Şubelerimize Duyurulur...

Sayın İlgili,

Bildiğiniz gibi Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları konusunda ciddi bir eksiklik söz konusudur. Bu eksikliği gidermeye yönelik olarak, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) bu konuda değerli araştırma projelerini teşvik etme ve destekleme kararı aldı. Desteklenecek araştırmaların kadın ve toplumsal cinsiyet konularında bilimsel olacağı ve toplumsal esenliğe hizmet edecek politikalara yönelik önemli katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Araştırma önerileri, toplumsal cinsiyet çalışma alanında ve Türkiye ile ilişkili veya karşılaştırmalı bir yaklaşıma sahip olmalıdır. Son başvuru tarihi 15 Mayıs, 2011’dir.Başvurular bir Bilim Jürisi tarafından değerlendirilerek içlerinden en iyi olanlara fon sağlanacaktır. İlişikte bu önemli faaliyetle ilgili bilgi ve Başvuru Formu sunulmaktadır.

İlginize en iyi dileklerimizle sunarız.

Prof. Dr. Çiğdem  Kağıtçıbaşı

KOÇ-KAM  Müdürü
KOÇKAM Araştırma Fonu

Başvuru Süreci

 

 • Başvuru Koşulları

           Projenin türü:  KOÇ-KAM’ın tüzüğüne uyan* Türkiye ile ilişkili ve karşılaştırmalı toplumsal cinsiyet konularıyla ilgili bilimsel proje (Koç Üniversitesi Web sitesi içinde yer alan KOÇ-KAM web sitesi incelenmelidir).

 

Başvuru koşulları:

-          T.C. vatandaşı olmak

-     Akademisyen-bilim insanı-araştırmacı olmak (doktora tez araştırması da                         proje olarak kabul edilebilir)

-      Tercihen bir üniversitede (veya bir araştırma kurumunda) çalışmak

 

Son başvuru tarihi:

§  15  Mayıs, 2011

 

·         Başvuru materyalleri

o   Araştırma teklifinin aşağıdaki bölümleri içeren iki adet basılı ve bir adet elektronik kopyası:

§  Özet (100-250 kelime).

§  Önerilen projeyi gerekçelendiren ve projenin bilimsel değerini ve olası uygulama sonuçlarını ele alan kısa bir tanıtım ve açıklama.

§  Projenin amaçları.

§  Hipotez/Araştırma Sorusu.

§  Literatür Taraması.

§  Tasarım ve Metodoloji & Proje Planı: (Proje saha araştırması gerektiriyorsa, bunun planı dahil olmak üzere)  projenin amaçlarına ulaşılırken izlenecek yöntemlerin detaylı açıklaması.

§  Zaman çizelgesi: Projeler an fazla iki takvim yılını kapsayabilir.

§  Bütçe: Gerekli harcama kalemlerinin detaylandırılması.

§  Literatür referansları: Bibliyografya.

§  Başvuru sahibinin/sahiplerinin özgeçmişi.

 

·         Değerlendirme süreci

o   Değerlendirme süreci her yılın Mayıs-Haziran ayında yapılır.

o   Bilimsel Hakem Kurulu, Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerden seçilen konunun uzmanı öğretim üyelerinden oluşur.

o   Gizli-hakemlik süreci: Başvuru sahiplerinin kişisel bilgilerinin çıkarıldığı dosyalar hakem kurulu tarafından değerlendirilir.

o   Sonuçlar, KOÇ-KAM Yönetim Kurulu tarafından 15 Haziran, 2011’de açıklanır.

 

 • Değerlendirme kriterleri
  • Teorik çerçevelendirme.
  • Araştırmanın akademik/bilimsel değeri.
  • Araştırmanın uygulama/politikalara yansıyabilecek önemi.
  • Geliştirilen yöntem.
  • Araştırmacının/araştırmacıların başarı düzeyi.
  • Ayrıca, zaman çizelgesi; bütçe kalemlendirmesi ve gerekli taahhüt mektupları ve izinler de göz önünde bulundurulur.

 

·         Araştırma Fonlarının miktarı ve sayısı

o   Her bir araştırma projesi için üst sınır 100,000 T.L. dir.

 

·         Ödemeler

o   Ödemeler baş araştırmacıya iki taksit halinde yapılır.

§                                  3/5’lik kısmı teklifin onaylanmasının ardından;

§                                  2/5’lik kısmı final araştırma raporunun onaylanmasından sonra.

o   Ödeme baş araştırmacıya fonun nasıl harcanacağını detaylandıran araştırma bütçesinin teslim edilmesinden sonra yapılır.

 

 • Bütçelendirme ve harcama koşulları
  • Başvuru sahiplerinin başka kaynaklardan da fon bulmaları olumlu bir puandır (şart olmamakla birlikte, projeyi destekleme kararına olumlu şekilde yansıyacaktır).
  • Fonlar, araç-gereç (PC’ler, tarayıcılar vs.) alımları için kullanılamaz.
  • Fonlar, toplantı düzenlenmek amacıyla kullanılamaz.

        Fonlar, araştırmacıların bağlı olduğu üniversitelerin döner sermayesine makul bir miktar katkıya izin verir (Ancak araştırmacıların, kurumlarına araştırmacıya kurumsal destek olarak bundan muafiyet sağlamaları tavsiye edilir).

o   Her projenin baş araştırmacısı, bütçesinin idaresinden sorumludur.

 

 • Takip usulü
  • Baş araştırmacıdan her dört ayda bir devam eden araştırma ile ilgili ilerleme raporları sunması istenir.
   • Bu raporların belirli bir formatı yoktur.  Genel olarak, devam eden araştırmanın durumunu (bulundukları aşama, karşılaşılan sorunlar vs.) raporlamaları istenir.
   • İlerleme raporları genelde 2 ila 4 sayfa arasındadır.

o   Bütçesel güncelleme:

 •  
  •  
   • Başvuru sahibi tüm ilgili harcamaları KOÇ-KAM Bütçe Harcama Formu’na eklemek ve bu dönem içinde yaptığı tüm harcamaların orijinal fiş/faturalarını KOÇ-KAM yönetimine posta yoluyla göndermek zorundadır. KOÇ-KAM yönetimi raporları değerlendirir ve fiş/faturaları Muhasebe Bölümü’ne teslim eder.  Çalışan(lar)a yapılan ödemeler yaklaşık yüzde 20 vergi kesintisine tabidir.

 

·         Final raporu

 •  
  • Final raporunun son teslim tarihi, araştırmanın tamamlanmasından sonraki 3 ayın sonudur.
  • Final raporu için uyulması gereken belirli bir format yoktur.

   ·         Sonuçların yaygınlaştırılması

   o   KOÇ-KAM Danışma Kurulu üyelerinden seçilen bir Değerlendirme Grubu, tüm raporları değerlendirir ve eğer (küçük/büyük) değişiklikler gerekliyse başvuru sahibine geri gönderir. Araştırmacılar bu değişiklikleri yaptıklarında, proje tamamlanmış sayılır.

   o   KOÇ-KAM araştırma fonu almış olan araştırmacıların çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında yayınlamaları arzu edilir.  Yayınlarda KOÇ-KAM katkısı belirtilir.

   o   Her yıl, KOÇ-KAM raporların bulgularını daha geniş bir dinleyici kitlesiyle paylaşmak için bir konferans düzenler.

   o   KOÇ-KAM her yıl tamamlanan projeleri derleme bir kitap olarak yayınlamaya çalışır.

    

    

    

   KOÇKAM ARAŞTIRMA FONU BAŞVURU FORMU

    

   Gerekli bilgileri aşağıda bulunan kutuların içerisine yazmanız rica olunur.

    

    

    

    

   1.      ÖZET:  Proje başlığı ve özetinin (100-250 kelime arası) yazılması

    

   Proje Başlığı:

    

   Özet

           

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2.      TANITIM VE AÇIKLAMA: Önerilen projenin gerekçelendirilmesi; projenin amaçlarının, hipotezinin/araştırma sorusunun, bilimsel değerinin ve olası uygulama sonuçlarının ele alınması

    

    

           

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
   3.      TEORİK ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI: Yararlanılan teorik çerçevenin ve literatürün tanıtılması

    

    

           

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   4.      LİTERATÜR REFERANSLARI, BİBLİYOGRAFYA

    

    

           

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   5.      TASARIM, METODOLOJİ VE PROJE PLANI: Projenin amaçlarına ulaşırken izlenecek yöntemlerin detaylı açıklaması (proje saha araştırması gerektiriyorsa, söz konusu saha araştırmasının planı da dahil edilmelidir)

    

    

           

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   6.      ÇALIŞMA TAKVİMİ: Projenin farklı aşamalarının hangi aylarda gerçekleştirileceğini detaylandıran zaman çizelgesinin sunumu

    

    

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.      AYRINTILI BÜTÇE: Ödemelerin ve masrafların (alan araştırması, seyahat, telefon/faks v.b) gösterildiği bir bütçe planı