Arşiv
Türk Kadınlar Birliği Logo
TÜZÜK

 

 

Madde 1: DERNEĞİN ADI

 

13.04.1949 tarihinde kurulan derneğin adı "TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ" derneğidir. Türk Kadınlar Birliği, 10.04.1954 tarih ve 2734 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, kamu yararına çalışan dernekler arasına kabul edilmiştir.

 

Madde-2: DERNEĞİN MERKEZİ

 

Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır.

 

DERNEĞİNAMACI


Madde-3:

a) Atatürk İlke ve Devrimlerini ve Cumhuriyetin kadın haklarında sağladığı kazanımları korumak, bu hakların gelişmesini sağlamak ve uygulamalarını yönlendirmek, katılımı arttırmak,

b)Türk kadınının demokratik bünyemizdeki hak, görev, sorumluluk bilincinin geliştirilmesiyle, yeteneklerinin toplum içinde eşitlik anlayışı ile değerlendirilmesine katkıda bulunmak,

c) Türk kadınının sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda eşitliğinin sağlanması, gerçekleştirilmesi ve bu konudaki engellerin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmak,

d) Toplumsal yaşamda kadınların eğitimi ile birlikte, sosyal kültürel ve çevresel sorunlarını ele alarak, okuma-yazma öğretisi yanında, ekonomik özgürlük kazanmaları için, çalışma yaşamına katılmalarını teşvik etmek ve bu konularda yol gösterici çalışmalar yapmak,

e) Çocuklarımızın ve gençlerimizin, uygarlık ve demokrasi bilinci içinde, laiklik ve eşitlik kültürüne sahip olarak yetiştirilmesi için, eğitim, öğretim ve sosyal amaçlı tesisler kurmak, yurtlar açmak, gerektiğinde eğitime katkı için burslar  vermek ve bu konularda etkinlikler yapmak,

f) Kadın haklarının uluslararası platformdaki gelişmelerini izlemek, yenilikleri saptamak ve dünya kadınlarıyla birlikte toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışmalar yapmak,

g) Kadınlarımıza sağlık, eğitim ve iş karşılığı, ayni ve nakdi yardım yapılmasını sağlamak. Gerekli görülen yerlerde Kadın Danışma Merkezleri kurmak.


Madde-4: DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ

 

a)Türk Kadınlar Birliği, aşağıda isimleri belirtilen aydın kadınlarımız tarafından kurulmuştur:

 

MEVHİBE İNÖNÜ

Ayten Sokak. No: 12 Mebusevleri/Ankara.

 

LATİFE BEKİR ÇEYREKBAŞI

Delipaşa Caddesi. Fatih/İstanbul.

 

MAKBULE DIBLAN

Seyhan Milletvekili.

 

MEBRUREAKSOLEY

Kuzguncuk Caddesi. No: 58, İstanbul.

 

KAMİLE ERİM

Yeniposta Caddesi No: 60 Kavaklıdere/Ankara.

 

NERİMAN SİRER

Karakol Sokak, Suadiye/İstanbul.

 

ALİYE BEYAZIT (Kahramanmaraş)

 

LAMİAREFİK FENMEN

Karanfil Sokak. No: 2 Kızılay/Ankara.

 

Dr. MEDİHAELDEM

Yardım Sevenler Derneği /Ankara.

 

NECİLE BİLEN

 

b)  Birinci fıkradaki kurucu üyelerin yanı sıra, Derneğin ilk kuruluşu, 1924 yılında, Nezihe Muhiddin, Latife Bekir Çeyrekbaşı, Sabiha Zekeriya gibi aydın kadınlar tarafından yapılmıştır. Bu nedenle, halen faaliyetini sürdüren Dernek, bu Atatürkçü ve önder kadınların kurduğu Derneğin devamı olduğunu kabul eder.

 

Madde-5: DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Dernek amacı için yapılacak işler:

 

A)Ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerle sıkı bir işbirliği ve dayanışma içinde olmak ve ortak projeler üretmek.

B)Federasyon kurmak veya mevcut kadın federasyonlarına katılma çalışmaları yapmak.

C)Yemekli ve yemeksiz, özel ve genel toplantılar, konserler, seminerler, panel ve benzeri, gelir getirici sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak.

D)Kitap, dergi, bülten gibi yayınlarla ve sosyal medya aracılığı ile Dernek çalışmalarını tanıtmak.

E)Toplumsal Cinsiyet Eşitliği faaliyetleri ile, ulusal ve uluslararası ilişkileri yürütecek komisyonlar kurmak ve gerektirdiği  fonları oluşturmak üzere Vakıf  kurmak.

F)Dernek çalışmalarına maddi ve manevi destek veren, Derneğe üye olmayan özel ve tüzel kişilere teşvik amaçlı ödüller vermek.

G)Dernek amaç ve çalışmalarını, yurtiçi ve yurt dışında tanıtmak amacıyla, basın-yayın, radyo ve TV kuruluşları ile işbirliği yapmak.

H)Derneğin tüm faaliyetleri, sivil toplum kuruluşu olma bilinci ve partiler üstü politika anlayışı ile yürütülür.

 

Madde-6: ÜYE OLMAK

Madde-6:A) Derneğin, asli ve onursal olmak üzere iki tür üyesi vardır.

 

1-  Asli Üyelik:

a)  Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak.

b)  Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

c)  Kamu haklarından kısıtlanmamış olmak.

d)  5253 sayılı Dernekler Yasası’nın yasakladığı durumda olmamak.

Üyelik, bir üyenin tavsiyesi ve bir Yönetim Kurulu üyesinin önerisini içeren belge ile yapılan başvuru üzerine, Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Üyelik için yapılan başvurular hakkında, talebin kabulü veya reddi şeklindeki Yönetim Kurulu kararının,  en çok otuz gün içinde, başvuru sahibine yazı ile bildirilmesi zorunludur.  Üyeliği reddedilen adayların, yeniden başvuruları dikkate alınmaz.

Şubeler arası üye nakil işlemlerini Genel Merkez yapar.

 

2-  Onursal Üyelik:

a)Derneğe üye olmadıkları halde, Derneğin amaçları doğrultusunda, emek ve düşünceleri ile çalışmalar yapanlara, maddi ve manevi katkıda bulunanlara “onursal üyelik”,

b)Dernek’te en az on yıl Genel Başkanlık veya şube başkanlığı yapmış ve ayrılmış kişilere de “onursal başkanlık” olmak üzere; Merkez Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararı ile  “onursalüyelik”veya“ onursal başkanlık” unvanı verilebilir. Tüm şubeler,bu yöndeki önerilerini, Merkez Yönetim Kurulu’na yapar.

 

Madde-7:

Madde 6’daki koşullar içinde, erkeklerde Derneğe üye olabilirler.

 

Madde-8: ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Üyelik,aşağıdaki durumlarda, çıkma veya çıkarılma şeklinde sona erer:

1)  İstifa.

2)  Ölüm.

3)  Nüfuz ve haysiyet kırıcı suçlardan hüküm giymek

4)  Üyelik aidatını bir yıl içinde ödememek.

5)  Şubesi feshedilmek veya kapatılmak.

6)Derneğin amacına aykırı hareket etmek veya Dernek aleyhinde faaliyette bulunmak nedeniyle, Disiplin kurulu kararına istinaden ve Genel kurul kararı ile üyelikten çıkarılmak.

7)  5253 sayılı Dernekler Yasası’na aykırı hareket etmek.

 

Madde-9: ÜYELERİN HAKLARI

 

Madde-9:Hiç kimse, Derneğe üye olmaya veya üye kalmaya  zorlanamaz. Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Dernekte her üye eşit haklara sahiptir. Üye ve delegeler, oyunu bizzat kullanırlar. Onursal başkan ve onursal üyelerin oy kullanma hakları yoktur. Onursal Başkanlar, genel kurullara ve özel kutlama günlerine onur konuğu olarak katılırlar.

 

Madde-10: DERNEK ORGANLARI

 

Dernek, aşağıda belirtilen zorunlu organlardan oluşur:

1)  Genel Kurul

2)  Yönetim Kurulu

3)  Denetleme Kurulu

4)  Disiplin Kurulu

Kurulan tüm şubelerde de, aynı kurullar oluşturulur.


Madde-11: GENEL KURUL

 

Genel Kurul, Derneğin en yüksek organıdır ve olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurulu toplantıya, MerkezYönetim Kurulu çağırır. Genel Kurul, üç yılda bir, nisan ayında olağan toplantısını yapar. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ise, Merkez Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya delegelerin beşte birinin yasal, ciddi vezorunlu nedenleri içeren yazılı istekleri üzerine, Merkez Yönetim Kurulunca bir ay içinde toplantıy açağrılır. Bu konuda 5253 sayılı Dernekler Yasası hükümleri geçerlidir.

 

Madde-12: GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ

 

Merkez Yönetim Kurulu, DernekTüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini hazırlar. Genel Kurula katılacak delegeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek suretiyle, bir mahalli gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak ya da elektronik posta yolu ile toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantının da hangi tarihte yapılacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki süre, bir haftadan az olamaz. Toplantı,çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılır ise, bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı çağrısındaki usul ile delegelere duyurulur.

İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren, en geç altı ayiçinde yapılması zorunludur.Bu durumda; delegeler, toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Madde-13: TOPLANTI YERİ


Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

 

Madde-14: TOPLANTI YETER  SAYISI

 

Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır Genel Kurul, Merkez Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kuruluüyeleri ile şube delegelerinden teşekkül eder. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan delege sayısı, Dernek yönetim ve denetleme kurulu üye sayıları toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır.

 

Madde-15: TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

 

Dernek Genel Kurulu toplantıları, çağrıda bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak delegeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı salonuna girerler. Yeter sayı sağlanmışsa,durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanının görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, bir başkanvekili ve iki katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul divan başkanına aittir. Katipler, toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler, yeni yönetim kuruluna verilir.

 

Madde-16: TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

 

Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan delegelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Madde-17: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca yerine getirilir:

a)  Dernek organlarının seçilmesi.

b)  Dernek tüzüğünün değiştirilmesi. (Dernek Tüzüğü Genel Kurula katılanların 2/3’ünün oylarıile değiştirilir.)

c)  Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim ve denetleme kurulunun ibra edilmesi.

d)  Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

e)  Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması veya bağış yapılması hususunda  yönetim kuruluna yetki verilmesi.

f)   Derneğinfederasyona katılması veya ayrılması için yetki verilmesi.

g)  Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

h)  Derneğin feshedilmesi.

ı)   Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

j)  Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarlarını tespit etmek

k)  Gerekli gördüğü hallerde üyeleri yararına sandık kurmak ve MerkezYönetim Kuruluna bu konuda yetki vermek.

l)   Yasalarda ve Dernek Tüzüğünde, GenelKurul’ca yapılması öngörülen diğer görevlerin yerine getirilmesi hususu, Genel Kurul’un yetkisindedir

 

Madde-18: GENEL KURUL KARARI İLE DERNEĞİN FESHİ

 

Dernek Genel Kurulu her zaman, Derneğin feshine karar verebilir. GenelKurul’un bu kararı verebilmesi için, Tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip olan Dernek delegelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, 12. Maddeye göre ikinci toplantı çağrısı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek yönetim ve denetleme kurulları üye sayısının toplamının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan delegelerin üçte iki çoğunluğu tarafından verilmesi zorunludur. Derneğin feshi halinde, bütün mal varlığı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na kalır. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından, beş gün içerisinde, mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

Madde-19: YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

 

Yönetim Kurulu, yedi asil, yedi yedek olmak üzere, Genel Kurul’ca gizli oyla seçilir. Merkez Yönetim Kurulu Başkanını, Genel Kurul, gizli oyla ve oy çokluğu ile seçer.

 

Madde-20:

Genel Başkanın herhangi bir nedenle genel başkanlıktan ayrılması halinde,yetkileri ikinci başkana geçer.İkinci başkanında herhangibir nedenleayrılması halinde, Merkez Yönetim Kurulu içinden seçeceği bir kurul üyesi, ilk toplanacak Genel Kurul’a kadar, başkanlığı vekaleten yürütür.

 

Madde-21: MERKEZ YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Merkez Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:

1-  Derneğin bütün işlerini, Genel Kurul’a karşı sorumlu olarak yürütmek.

2-  Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.

3-  Genel Kurul'dan aldığı yetkiye dayanarak, Dernek Şubelerinin veya temsilciliklerinin açılışı için gerekli işlemleri yapmak, şube kurucularına yetki vermek ve temsilci atamalarını yapmak.

4-  Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, temsil ve ağırlama giderlerine karar vermekher yıl Nisan ayı sonuna kadar beyannameyi vermek, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak.

5-  Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgelerini bastırmak, gelirleri toplayacak kişileri tespit edip adlarına yetki belgesi düzenlemek.

6-  Yönetim kurulu üyelerinden bir veya bir kaçına veya yönetimi temsilen mali konularda uzman bir veya birkaç üyeye veya bağımsız denetim kuruluşlarına verilecek yetki ile bir yıllık aralıklarla şubeleri denetlemek; inceleme sonucu, gerekli kararları almak.

7-  Merkez Yönetim Kurulunca yerine getirilmesi bir genelge ile istenen hususların denetlemesini yapmak.

8-  Dernek amaçları doğrultusunda, bu kabil dernekler ve vakıflarla iş birliği ve çalışmalar yapmak,

9-  Genel kuruldan aldığı yetkiye dayanarak Sandık kurma işlemlerini gerçekleştirmek.

10-Uluslararası kongre, seminer ve toplantılar düzenlemek ve yapılanlara katılmak, katılacak delegeleri tespit etmek,bu delegeleri, lisan bilir ve Türk Kadınını her yönden temsil edecek üyelerden seçmek.

11-Türk Kadınlar Birliği ile özel ve tüzel kişiler arasında yapılacak olan sözleşmeleri tanzim ve şubelerin her türlü muamelelerini tetkik ile onaylamak veya reddetmek.

12-Dernekgayesine uygun olarak merkez yönetim kurulu kararı ile merkez üyeleri arasından:

 

a)  Dış İlişkiler Komisyonu,

b)  Hukuk Komisyonu,

c)  Eğitim Komisyonu,

d)  Sağlık ve Çevre Komisyonu,

e)  KamuveSivilToplumÖrgütleriileİşbirliğiKomisyonu,

f)   Basın-Yayın ve Halkla ilişkiler  Komisyonu,gibi, daimi komisyonların kurulmasına karar vermek. Komisyonlar, Merkez YönetimKuruluna her ay sonu çalışmalar hakkında bilgi verir. Şubeler de bu tür komisyonlar kurabilirler; bu konularda Genel Merkez’e bilgi verir ve onay alırlar.

13-Genel Kurula Doğal Delege sıfatı ile katılmak.

 

Madde-22: GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Genel Başkan, Birliği her türlü konuda temsil yetkisine sahip olup; hukuki ve idari işlemlerde Birliğin tek temsilcisidir. Tüzüğü uygulamak ve uygulatmaktan, Dernek’le ilgili işleri yapmak ve yaptırmaktan sorumludur. Genel Kurula doğal delege sıfatı ile katılır.

 

Madde-23:

Genel Başkan, yılda en az iki kez veya lüzumlu gördüğü zamanlarda, şube başkanlarını veya tüm yönetim kurullarını merkeze davet ederek, istişari toplantılar yapabilir. Şube Başkanlarının bu toplantılara mazeretleri nedeni ile katılamamaları halinde, bir yönetim kurulu üyesinin katılımını sağlamaları zorunludur.

 

Madde-24:YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

 

Yönetim Kurulu üyelerinin geçerli bir mazeretleri olmaksızın üst üste dört kez yönetim kurulu toplantısına katılmamaları halinde yönetim kurulu üyelikleri, yönetim kurulunun kararı ile sona erdirilir. Asil  üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yedek üyeler, Genel Kurulda aldıkları oy sayısına göre çağırılırlar.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde, üyelerden birinin başvurusu üzerine, mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

Madde-25: DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

 

Denetleme kurulu, üçü asil ve üçü yedek üye olmak üzere, Genel Kurul’ca seçilir.

Denetim Kurulu,Derneğin, tüzüğünde tespit edilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde, Yönetim Kuruluna ve toplandığında, Genel Kurul’a sunar.

Denetim Kurulu ayrıca bir yıllık aralıklarla şube denetim kurullarından rapor ister ve raporları inceler ve gerektiğinde ilgili şubenin denetimini MerkezYönetim kurulundan ister. Genel Kurula doğal delege sıfatı ile katılırlar.

 

Madde-26: DİSİPLİN KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

 

Disiplin Kurulu, üçü asil ve üçü yedek üye olmak üzere, Genel Kurul’ca seçilir. Disiplin Kurulu; Birliğin gaye ve şerefiyle uygun olmayan fiil ve hareketlerde bulunan, Tüzük hükümlerine riayet etmeyen veya görevini yerine getirmeyen, kişisel ve yıpratıcı çekişmeler içine düşen üyelere, önce ihtar, devamı halinde geçici veya süresiz olarak üyelikten çıkarma cezası verir.

Şube Disiplin Kurulu kararlarına karşı, ilgililer, tebligatı müteakip bir ay içinde, Merkez Disiplin Kuruluna yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Merkez Disiplin Kurulu kararları kesindir.  Ancak, ”kesin ihraç” cezalarının onaylanması Genel Kurul kararıyla olur.

Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Kurula doğal delege sıfatı ile katılırlar.

 

Madde-27: ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

 

Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetleme kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, mesleklerive ikametgahları, Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

Madde-28: ŞUBELERİN KURULUŞU

 

Birliğin amacını gerçekleştirmek üzereve Tüzük hükümleri gereğince yurtdışında veya yurtiçinde il ve ilçelerde şubeler ve Genel Merkezin ihtiyaç duyduğu yerlerde ve atama yolu ile Temsilcilikler kurulabilir. Ancak, aynı il belediye sınırları içinde ikinci bir şube açılamaz.

Büyükşehir belediyesi olan iller, nüfus yoğunluğu bakımından bu hükmün dışındadır.

Genel Merkezin Ankara’da olması nedeniyle üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.

Şube teşkilatları ve temsilcilikler, doğrudan Genel Merkeze bağlı olup, hepsi Genel Merkez tarafından denetlenir. Kurulacak olan Şube teşkilatının aday listelerini, bağlı bulunduğu Genel Merkeze bildirme zorunluluğu vardır. Bu konudaki kesin karar,  Genel Merkez’indir.

Merkez Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az beş kişi tarafından, şubelerin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı ,ikametgahı ve uyruğu ile şube adresinin bildirilmesi ve yazıya iki adet Dernek Tüzüğü ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde ikamet etmesi zorunludur.


Madde-29: ŞUBELERİN ORGANLARI

Her şubede:

a)  Genel Kurul,

b)  Yönetim Kurulu,

c)  Denetleme Kurulu,

d)  Disiplin Kurulu, teşekkül eder. Temsilciliklerin zorunlu organları yoktur.

 

Madde-30:

ŞubeYönetimKurulları,illerdeyediasil,yediyedek,ilçelerde beş asil ve beş yedek üye ile teşekkül eder.

Şube Denetim Kurulları ve Şube Disiplin kurulları ise 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Genel Kurullarda Şube Başkanı, Genel Kurul kararı ile gizli oyla ve oy çokluğuyla seçilir.

Genel Kurullar, çalışma ve hesap raporlarını tetkik ederek yönetimi ibra ederler.

Bütçeyi görüşüp karara bağlarlar.

Genel Merkez  Genel Kurulu için, delegeleri seçerler.

Şube Denetim Kurulları, genel kurul tarihinden itibaren, bir yıllık aralarla Merkezdenetim kurullarına denetim raporlarını yollarlar.

Şube Disiplin Kurullarıda Merkez Disiplin Kurulu doğrultusunda çalışırlar.

Merkez Genel Kurul tarihinden en az otuz gün önce Genel Kurul’a katılacak delegeler Genel Merkez’e bildirilir. Başkan, ikinci başkan, sekreter ve sayman,  doğal delege olarak Genel Kurul’a katılır.

Şubelerin genel kurulları, şubelerin teklifi ve Genel Merkez’in onaylayacağı tarihlerde yapılır. Ancak, hiçbir şube genel kurulu derneğin kuruluş günü olan 13 Nisan tarihine getirilemez.

 

Madde-31:

Merkez Genel Kuruluna katılmak üzere, tüm şubelerde, her otuz üye için bir delege seçilir.

 

Madde-32:

İl ve ilçelerde teşkilatlanmış Şube genel kurulları kayıtlı üyelerle yapılır.


Madde-33:

Şubelerde yönetim kurulu üyeleri, kendi aralarından ikinci başkanı, şube sekreterini ve şube saymanını gizli oyla seçerler.

 

Madde-34:

Şube yönetim kurulları, haftada bir defa, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanır.

 

Madde-35:

Şube yönetim kurulları, Genel Merkez’in çalışmalarına paralel olarak çalışırlar. Gelir sağlamak için yapılacak etkinlikler, sağlık, hukuk, eğitim, çevre ve basın-yayın gibi konularda komisyonlar kurarak çalışmalarda bulunabilirler. Programlarını Genel Merkez onayından sonra yürütürler.

 

Madde-36:

Şubeler, genel kurul toplantı çağrılarını, üyelerine yazılı olarak yapabilecekleri gibi, mahalli bir gazetede ilan yolu ile ya da mahalli imkan ve araçlardan faydalanmak suretiyle yahut elektronik posta yolu ile de yapabilirler.

 

Madde-37:

Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az  iki ay önce tamamlamak zorundadırlar.

 

Madde-38:

Tüm Şubeler, genel kurul raporlarını, genel kurul zabıt suretlerini, seçilen yönetim, disiplin ve denetleme kurulu ile, asil ve yedek delegelerin nüfus kağıdı suretleri ile ikametgah adreslerini, kabul edilen bütçelerini, genel kuruldan itibaren otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve  Genel Merkez’e  bildirmek zorundadırlar.

 

Madde-39: GELİRLER

Derneğin gelirleri:

a)  Üye aidatı ve giriş aidatı,

b)  Bağışlar

c)  Dernekçe tertiplenen piyango, kermes, balo, tiyatro, konser,spor yarışmaları, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

d)  Malvarlığından elde edilen gelirler.

e)  Yardımtoplamahakkındakimevzuathükümlerinegöre toplanacak yardımlardan ibarettir.

 

Madde-40:

Dernek, Mülki İdare Amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartı ile yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni veya nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması zorunludur.

 

Madde-41:

Tüm Şubeler elde ettikleri gelirlerinden kendimasrafları  çıktıktan sonra, bankada kalan mevduatlarının %10’unu, her yılın ocak ayında Genel Merkez’e göndermekle yükümlüdür.

 

Madde-42:

Dernek, tüzüğündeki amaçları gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden veya mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.

 

Madde-43: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

 

Dernek, Genel Kurulun yetki vermesi üzerine, Yönetim kurulu kararı ile, ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olduğu kadar taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir.

Dernek lehine alacağı taşınır ve taşınmaz malları almak için Genel Kuruldan yetki almak sureti ile borçlanabilir. Dernekçesatınalınanveyabağışvevasiyetyoluylaintikal edentaşınmazmalların,GenelMerkezadınatapuyatescilin- denitibaren,birayiçinde,MülkiİdareAmirliğinebildiril- mesi zorunludur.

 

Madde-44:

 

Şubelerin kapanması halinde, menkul ve gayrimenkul mallarla,   nakit   birikimleri   Genel   Merkez’e   devredilir.  Ancak, şube yetkilileri borçların tasfiyesinden sorumludurlar.


Madde-45: BİLDİRİ  YAYINLANMASI


Yönetim kurullarınca karar verilmeden beyan, bildiri ve benzeri yayınlar yapılamaz ve dağıtılamaz.

Yayınlanacak beyan, bildiri ve benzerlerinde, bunların yayınlanması kararına katılan yönetim kurulu başkanı ve üyelerin  adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır.

 

Madde-46: DEFTER VE KAYITLAR


Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)  Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2)  Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3)  Evrak Kayıt Defteri:Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

5)  Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bilanço esasına geçen dernek, üst üste iki hesap döneminde Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddin altına düşerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilecektir.


Madde-47: GELİRVE GİDERLERDE USUL


Dernek gelirleri, alındı belgesiyle toplanır ve giderler, harcama belgesiyle yapılır. Bu belgelerin saklanma süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Alındı belgesinde, ödeme veya bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, Dernek Yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar, o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

 

Madde-48: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

 

Merkez yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde bir ya da iki yönetim kurulu üyesini görevlendirerek şubelerin yerinde denetimlerinin yapılmasını sağlar. Görevli Merkez Yönetim Kurulu üye veya üyeleri, denetimine karar verilen şubenin, tüm mali, idari, çevresel ilişkiler, başarı dereceleri, tüzük uygulamalarına kadar her konuda incelemelerini yapar ve Genel Merkeze rapor halinde sunar.

Düzenlenen rapor doğrultusunda, şube yönetiminden sorumlu kişi ya da kişilerin Merkez Disiplin kuruluna sevkine karar verilebilir.

 

Madde-49


Tüzükte açıklık bulunmayan hallerde, 5253 sayılı Dernekler Yasası uygulanır.

 

Madde-50


Bu Tüzük, 12/05/2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda kabul edilerek, yürürlüğe girmiştir.